ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานการลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำ จังหวัดนครนายก

วันที่ 22 พ.ค. 2556 )
 
              จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานการลดมลพิษสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำ จังหวัดนครนายก ตามโครงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำของแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลองและคูคลองสาขา สำหรับผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
               กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 52 ถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 52 ถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://ratchaburi.mnre.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337041 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี