ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างวางท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่

วันที่ 27 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 
              องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างวางท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 532,000.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ บริเวณเขตหมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไผ่และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เฉพาะวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลจัดซื้อ/จัดจ้างระดับตำบล ที่ว่าการอำเภอเมือง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เฉพาะวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับตำบล ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-370415 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี