ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4

วันที่ 31 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 106 คน)
 
                   องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหัวโพ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการดังต่อไปนี้
                   โครงการที่ 1 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ขนาด ø6” ลึก 180 เมตร (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ หลังเก่า) หรือจนกว่าจะถึงชั้นน้ำดี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพกำหนด งบประมาณ 406,000.- บาท
                   โครงการที่ 2 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ขนาด ø6” ลึก 180 เมตร หรือจนกว่าจะถึงชั้นน้ำดี(บริเวณ หอถังบ้านนายประเสริฐ เอี่ยมสะอาด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพกำหนด งบประมาณ 394,000.- บาท
                    ราคากลางโครงการที่ 1 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 406,000.- บาท (สี่แสนหกพันบาทถ้วน)
                   ราคากลางโครงการที่ 2 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 394,000.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
                  กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. โดยกำหนดพร้อมกัน ณ สถานที่ก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2,4 กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
                 กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ห้องท้องถิ่นอำเภอ) ที่ว่าการอำเภอบางแพ ชั้น 2 อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
                  กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 13 มิถุนายน 2556
                โครงการที่ 1 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
                โครงการที่ 2 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข่าวสาร การจัดซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ห้องท้องถิ่นอำเภอ) ที่ว่าการอำเภอบางแพ ชั้น 2 อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ
               โครงการที่ 1 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ในราคาชุดละ 1,500.- บาท(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
                โครงการที่ 2 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ในราคาชุดละ 1,200.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
                 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-383233 โทรสาร 032-383746 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี