FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกาะติดการค้าไทย-อาเซียน สศก. เผย ไตรมาสแรก ไทยได้ดุลการค้า กว่า 4 หมื่นล้าน

วันที่ 3 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 75 คน)
 
เกาะติดการค้าไทย-อาเซียน สศก. เผย ไตรมาสแรก ไทยได้ดุลการค้า กว่า 4 หมื่นล้าน
สศก. แจงสถานการณ์การค้าไตรมาสแรก สินค้าเกษตรไทยกับอาเซียน เผย
ไทยยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า คิดเป็นมูลค่ากว่า 4 หมื่นล้านบาท
โดยสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ น้ำตาล ยางพารา ข้าว
และวัตถุดิบอาหารสัตว์
แนะเดินหน้าพัฒนาและปรับปรุงการผลิตให้ตรงกับความต้องการ
เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและคงความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในอาเซียน
นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรของไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 (มกราคม – มีนาคม) โดยอ้างอิงข้อมูลการส่งออก –
นำเข้า จากกรมศุลกากร พบว่า การค้าในภาพรวมของอาเซียนกับไทยในช่วงเดือนมกราคม
– มีนาคม 2556 ไทยยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าอาเซียน คิดเป็นมูลค่า
41,193 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการส่งออกของสินค้าเกษตร 59,518 ล้านบาท
และมีมูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตร 18,325 ล้านบาท
สำหรับสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ น้ำตาล ยางพารา ข้าว
และวัตถุดิบอาหารสัตว์ เป็นต้น ส่วนสินค้าเกษตรนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่
ปลาและสัตว์น้ำ มันสำปะหลัง น้ำมันและสเตียรินจากเนื้อในเมล็ดปาล์ม เป็นต้น
ทั้งนี้ จากข้อมูลการนำเข้า
จะเห็นได้ว่าสินค้าเกษตรที่ไทยนำเข้ามาส่วนใหญ่ใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในการ
แปรรูป
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ไทยจะต้องมีการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่นำเข้าเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย
ขณะเดียวกันสินค้าเกษตรส่งออกของไทยก็จำเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพด้วยเช่นเดียวกัน
พร้อมทั้งปรับปรุงรูปแบบของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด
เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในอาเซียน

**********************************
ข่าว
:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ข้อมูล : สำนักเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี