ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อาคารผ่าตัด,คลอด,ทันตกรรม,ผู้ป่วยใน 4 ชั้น

วันที่ 3 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 
                 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อาคารผ่าตัด,คลอด,ทันตกรรม,ผู้ป่วยใน 4 ชั้น ของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 หลัง ราคากลางของการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อาคารผ่าตัด,คลอด,ทันตกรรม,ผู้ป่วยใน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 98,797,000.- บาท (เก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
                 กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคา พร้อมวางหลักประกันซอง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
                 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ 15,000.- บาท ได้ที่ งานบริหารพัสดุ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เลขที่ 429 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 10 -19 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-310368-71 ต่อ 2265 หรือสืบค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ http://hpc4.anamai.moph.go.thและwww.gprocurement.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี