ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดจ้างพิมพ์แบบเรียนการศึกษานอกระบบ

วันที่ 3 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 42 คน)
 
              ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโป่ง มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนการศึกษานอกระบบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 23 รายการ โดยวิธีสอบราคา ภาคเรียนที่ 1/2556 ในวงเงิน 249,520.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
             ผู้เสนอราคาต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโป่ง ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ในวันราชการและต้องส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อ เอกสารเสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย
             กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโป่ง
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโป่ง ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-201570 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี