ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาเก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจวิเคราะห์และแปรผล

วันที่ 3 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 124 คน)
 
                    จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจวิเคราะห์และแปรผล ตามโครงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำของแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลอง และคูคลองสาขา สำหรับผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
                     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 52 ถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 52 ถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://ratchaburi.mnre.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337041 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี