ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดราชบุรี ปี2556

วันที่ 3 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 87 คน)
 
              นายสวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดราชบุรี ปี 2556 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเยาวชน ประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ และการนำขยะหรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดรวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชนได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1.ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) ,อุดมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวส.) 2.ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ 3.ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยพิบัติ
             ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการโครงการฯ ได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 โดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.deqp.go.th และ www.Environnet.in.th/3R /บัญชา รักคง/ข่าว/3 มิถุนายน 2556

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี