ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2556

วันที่ 12 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 102 คน)
 
                นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2556 :กระบวนการเชิดชูเกียรติ โดยกำหนดให้มีกิจกรรมที่จะรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัลสิงห์ทอง รวม 4 ประเภท
                บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2556 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลการคัดเลือก ดังนี้
                1.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ชนะเลิศ ได้แก่ บ้านนา หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง ,รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านนาขุนแสน หมู่ที่ 4 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง ,รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ
                2.กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
                   -ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย ชนะเลิศ ได้แก่ นายยุทธนา นวมนิ่ม ผู้นำ อช.ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ , รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายอนัน อุ่นภักดิ์ ผู้นำ อช. ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง ,รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายมงคล ปาวสาร ผู้นำ อช.ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก
                    -ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น (ผู้นำ อช.)หญิง ชนะเลิศ ได้แก่ นางดารณี ชื่นสินธุวน ผู้นำ อช.ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก ,รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางมัทนา แสนณรงค์ ผู้นำ อช.ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง ,รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวนงเยาว์ มณเฑียรรัตน์ ผู้นำ อช.ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง
                 3.กลุ่ม/องค์การชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนบ้านเขาดิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ ,รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านมณีโชติ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม ,รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก หมู่ที่ 11 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง
                  4.ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบล(ศอช.ต.)ดีเด่น ชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.ต.) ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก ,รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.ต.) ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ , รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน(ศอช.ต.) ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม
                             ------------------------------------ บัญชา รักคง/ข่าว /11มิถุนายน 2556

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี