ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือก แม่ดีเป็นศรีของชาติ ประจำปี 2556

วันที่ 13 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 157 คน)
 
              นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า การคัดเลือก "แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี พ.ศ.2556 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับ สภายุวพุทธิสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์จะจัดให้มีการคัดเลือก "แม่ดีเป็นศรีของชาติ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้จะได้รับการคัดเลือก "แม่ดีเป็นศรีของชาติ” จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.เป็นแม่ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ยังมีชีวิตอยู่ 2. เป็นผู้อยู่ในศีลธรรม มีวัฒนธรรมอันดีงาม ประกอบสัมมาอาชีพ 3. ดูแลอมรมลูกด้วยความรัก ความเมตตา ความเอาใจใส่ 4. ลูกทุกคนเป็นคนดี มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 5. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
              ผู้สนใจสามารถส่งเรื่องของแม่ที่สมควรยกย่องเป็น "แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ซึ่งเป็นเรื่องของแม่ตนเองหรือเรื่องของตนเอง โดยต้องเป็นเรื่องจริง มีบุคคลอ้างอิงได้ พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษเอ 4 พร้อมแนบ CD ข้อมูลประวัติ จำนวน 2 ชุด กำหนดส่งเรื่องภายใน 30 มิถุนายน 2556 สามารถส่งเรื่องได้ที่ สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ เลขที่ 58 ซอยศุภราช 1 ถนนพหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 02-2726452,041-5133563 /บัญชา รักคง /ข่าว / 12 มิถุนายน 2556

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี