ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2556

วันที่ 13 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 64 คน)
 
                นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2556 กำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2556 ขึ้น โดยกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็น 2 รูปแบบ ประกอบด้วย การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับรัฐสภา และการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนทั้งชายและหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่วประเทศ และกำหนดจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รอบคัดเลือกระดับภูมิภาคและรอบชิงชนะเลิศ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 87(5) ที่ส่งเสริมการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
               ขอเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา และการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.parliament.go.th/parcontest หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2442331 /เจริญธรรม บุญสว่าง/ข่าว 12 มิถุนายน 2556

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี