ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเมืองในเขตจังหวัดราชบุรี

วันที่ 17 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 382 คน)
 
           นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า รัฐบาลกำหนดให้มีการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนเมือง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นพลเมืองในการคิด ทำ แก้ไขปัญหาของชุมชนเมือง ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเมืองน่าอยู่ เมืองปลอดภัย เมืองแห่งสุขภาพ และเมืองที่มีพื้นที่สร้างสรรค์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานครและพื้นที่ตามคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองกำหนด สำหรับจังหวัดราชบุรี ได้แก่ เทศบาลเมืองราชบุรี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง และเทศบาลเมืองโพธาราม ด้วยการเปิดโอกาสให้หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด หรือกลุ่มประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป รวมตัวกันตั้งแต่ 100 หลังคาเรือนขึ้นไป จัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล โดยมีกลไกดำเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองว่าด้วยการบริหารโครงการพัฒนาเมือง พ.ศ.2556 ผู้เสนอโครงการสามารถเสนอโครงการพัฒนาเมืองได้ กลุ่มละ 1 โครงการ โดยมีวงเงินโครงการเริ่มตั้งแต่ 500,000-2,000,000 บาท
            ผู้เสนอโครงการสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอโครงการ(แบบ คพม.01) หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.dla.go.th (หัวข้อ หนังสือราชการ) หรือขอรับการสนับสนุนการจัดทำโครงการ(แบบ คพม.01) จากสำนักงานเทศบาลเมืองที่เป็นที่ตั้งโครงการและสามารถเสนอโครงการ (แบบ คพม.01) ได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี