ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 2 ประจำปี 2556

วันที่ 18 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 1667 คน)
 
                วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จะดำเนินการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2556 ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 จำนวน 100 คน คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง เป็นหญิงหรือชาย มีสัญชาติไทย อายุครบ 16 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปี มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร ค่าลงทะเบียนคนละ 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
                 ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมฯ ส่งใบสมัครพร้อมธนาณัติค่าสมัครสอบ 50 บาท ได้ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-314603 ต่อ 110,155/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี