ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 19 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 
           นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ให้ขยายวัตถุประสงค์ไปดำเนินงานสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยวิธีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สมาคม มูลนิธิ สหกรณ์การเกษตร และภาคประชาชน จากเงินงบประมาณที่เหลือจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนที่มีอยู่เดิม โดยยึดพื้นที่และประชาชนเป็นหลัก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะโครงการที่ขอรับการสนับสนุน ต้องเป็นโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีการบูรณาการโดยยึดพื้นที่และประชาชนเป็นหลัก และนำแนวพระราชดำริหรือนโยบายรัฐบาล มาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ ภูมิสังคม อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ โครงการที่สนับสนุนการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ ,โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ,โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ,โครงการพัฒนา ส่งเสริมการเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ,โครงการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ,โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนและส่งเสริมการคุ้มครองและรักษาน้ำ ดิน เกษตร ป่าไม้ พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม ,โครงการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด
          ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการและคำของบประมาณโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยื่นต่อที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-337006 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี