ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

วันที่ 1 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 
              กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองท่าผา-บางแก้ว หมู่ที่ 5,1,2 ตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,992,700.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
             กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ผู้ยื่นซองเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารทางด้านเทคนิคการประกวดราคาเป็นจำนวนเงิน 99,635.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ในกรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกัน หลักค้ำประกันดังกล่าวจะต้องมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556
            ผู้สนใจ ขอซื้อเอกสารการประกวดราคาได้ ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ณ กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-227554,032-370405-6 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี