ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างซ่อมแซมสำนักงานมาลาเรียคลินิก

วันที่ 2 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
 
                  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมสำนักงานมาลาเรียคลินิก ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 199,500.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
                  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษมซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
                 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษมซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://dpc4.moph.go.th/หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-330761 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี