ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 130 ชุด

วันที่ 4 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 
            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 130 ชุด ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา คือ
            -เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 130 ชุด ติดตั้ง ณ อาคารเรียน 1,2,3 อาคารอำนวยการ อาคารหอนอนของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ กลุ่มอำนวยการ(งานพัสดุ) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และผู้เสนอราคาจะต้องมาฟังผลการพิจารณา ในวันที่เปิดซองสอบราคาด้วย
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มอำนวยการ อาคารอำนวยการชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.bcnr.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-314603 ต่อ 114,102 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี