ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาเลาขวัญ

วันที่ 5 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3 ) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาเลาขวัญ (น.บ่อพลอย) ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ )(ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,660,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)   

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น.ถึงเวลา 11.00น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องงานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาค 3 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 11.00น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 10,700 บาท (ค่าเอกสาร 10,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 700 บาท) ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงินการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาทำการ สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารฯ ได้ในเวลา 8.30-15.00น. เท่านั้น  ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อชำระเงินแล้ว กปภ.ข.3 จะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีที่ กปภ.ข.3 ยกเลิกโครงการ (กำหนดเสนอราคาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ กสท.บ้านโป่ง)  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3220-0779 ในวันและเวลาราชการ /บัญชา รักคง /ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี