ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร

วันที่ 8 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 

              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านปศุสัตว์) เพื่อใช้ในกิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะพันธุ์ดี ตามโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ 2556 ตามรายการ ดังนี้ แพะเพศเมียลูกผสม  จำนวน 100 ตัว

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี 39/4 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และwww.pvlo_rri@dld.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337802,032-315301 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี