ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

วันที่ 8 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 76 คน)
 

             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลโพธาราม ดังนี้

            1.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี (Portable Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง

            2.ตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤต(Incubator Double Wall) จำนวน 1 เครื่อง

            3.เครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ(Automated CPR) จำนวน 1 เครื่อง

            กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลโพธาราม คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาพร้อมแจ้งชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 และเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.20 น. ณ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ราชบุรี

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ งานพัสดุฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-355300-15 ต่อ 636/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี