ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 8 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 106 คน)
 
จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30 หมู่บ้าน ราคากลางของการจัดซื้อวัสดุฯ ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 783,408 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดบาทถ้วน รายละเอียดดังนี้ 1. ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ 2. ประเภทวัสดุสินค้าเกษตร จำนวน 25 รายการ 3. ประเภทวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ 4. ประเภทวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 34 รายการ 5. ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 6. ประเภทวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 119 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. http://www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337103 ในวันและเวลาราชการ////นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี