ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงานของโรงพยาบาลบ้านโป่ง

วันที่ 10 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 73 คน)
 
                จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดังนี้
               1.เครื่องปรับอากาศชนิดรวมศูนย์ ของอาคารผู้ป่วยนอก พื้นที่ใช้งานจ่ายท่อลมเย็นให้พื้นที่ใช้งานอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 35 เครื่อง ,ตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 3 ตู้ และเครื่องสูบน้ำเย็นพร้อมเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง ระยะเวลาดำเนินการบำรุงรักษา 12 ครั้ง/เครื่อง/ปี
             2.เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน จำนวน 398 เครื่อง ระยะเวลาดำเนินการ 1 ครั้ง/เครื่อง/ปี จำนวน 8 เครื่อง ,ระยะเวลาดำเนินการ 2 ครั้ง/เครื่อง/ปี จำนวน 244 เครื่อง,ระยะเวลาดำเนินการ 3 ครั้ง/เครื่อง/ปี จำนวน 108 เครื่อง,ระยะเวลาดำเนินการ 4 ครั้ง/เครื่อง/ปี จำนวน 30 เครื่อง,ระยะเวลาดำเนินการ 6 ครั้ง/เครื่อง/ปี จำนวน 6 เครื่อง และระยะเวลาดำเนินการ 12 ครั้ง/เครื่อง/ปี จำนวน 2 เครื่อง
              กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ให้ยื่นต่อ ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับราคาโดยเด็ดขาด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่งานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.bph.Moph.go.thและwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-222744 โทรสารหมายเลข 032-211766 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี