ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

วันที่ 11 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 
                สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ดังนี้
                1.จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 2 จอ
                2.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
                3.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
                กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป และกำหนดดูสถานที่ในการติดตั้งครุภัณฑ์ ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เลขที่ 7 ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พร้อมนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.thของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ http://www.inspect6.moe.go.th/osmie6/ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-323384 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี