ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาทำป้ายข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 8 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 190 คน)
 
จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาทำป้ายข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดราชบุรี จำนวน 10 หมู่บ้าน 15 รายการ ราคากลางของการจ้างเหมาทำป้ายข้อมูลฯ ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 101,592 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337103 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี