ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

วันที่ 15 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
 
               กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2556 ของศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร จำนวน 1 รายการ ดังนี้
              -รถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรี เลขที่ 150 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-737337 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการตามรายละเอียดต่อไปนี้
             1.กำหนดวันรับเอกสารสอบราคา วันที่ 11-23 กรกฎาคม 2556 เวลาตั้งแต่ 09.00-16.00 น.
             2.ยื่นซองสอบราคา วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 11.00-11.20 น.
             3.เปิดซองพิจารณาผล วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น.
             4.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
                                        -------------------------------/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี