ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

วันที่ 15 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)
 
            กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองเกตุเตี้ย หมู่ที่ 8 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,390,200 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
            กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฎิบัติการสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ผู้ยื่นซองเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันซองพร้อมกันการยื่นเอกสารทางด้านเทคนิคการประกวดราคาเป็นจำนวนเงิน 69,510 บาท (หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) ในกรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกัน หลักค้ำประกันดังกล่าวจะต้องมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2557
            ผู้สนใจ ขอซื้อเอกสารการประกวดราคาได้ ในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ณ กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-227554,032-370405-6 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี