ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง

วันที่ 9 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
 
จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาโพธาราม และสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึงส่วนแยกสวนผึ้ง จำนวน 8 เครื่อง ตามรายการดังนี้ 1. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง 2. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2554 จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ในวันและ เวลาราชการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337009 และ 032-325800 ในวันและเวลาราชการ////

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี