ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ

วันที่ 9 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 
จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ จำนวน 1 ห้อง ด้วยงบลงทุนปี 2550 ของโรงพยาบาลโพธาราม กำหนดดูสถานที่ปรับปรุงในวันที่ 14 มิถุนายน 2554 โดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสารวจี ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม เวลา 10.00 น. และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณที่ก่อสร้าง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารประมูลจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ราคาชุดละ 1,000 บาท ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-355300-15 ต่อ 636 ในวันและเวลาราชการ และกำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม และคณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารพร้อมแจ้งชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาในวันที่ 20 มิถุนายน 2554 และเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 09.50 น. ถึงเวลา 10.20 น. ณ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ราชบุรี////

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี