ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การจำหน่ายหุ้นของกระทรวงพาณิชย์ใน บริษัท ราชบุรีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด

วันที่ 8 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 73 คน)
 
                คณะกรรมการจำหน่ายหุ้น บริษัท ราชบุรีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด ประจำจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะจำหน่ายหุ้นของกระทรวงพาณิชย์ที่ถืออยู่ใน บริษัท ราชบุรีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด โดยวิธียื่นซองประมูลราคา จำนวนหุ้น 25,263 หุ้น (สองหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบสามหุ้น) กำหนดราคาจำหน่ายหุ้นขั้นต่ำ หุ้นละ 154.23 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทยี่สิบสามสตางค์) จำหน่ายรวมทั้งหมด มูลค่า 3,896,216.41 บาท (สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยสิบหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)
              ผู้ที่ประสงค์จะประมูลราคาขอรับซองและเอกสารการประมูลราคาได้ ระหว่างวันที่ 14-23 สิงหาคม 2556 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี เลขที่ 45 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 032-338995 ในวันเวลาราชการ ผู้ที่ประสงค์จะประมูลราคา ต้องวางมัดจำซองประมูลราคา จำนวน 195,000.- บาท/ซอง ด้วยเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คในวันยื่นซองประมูล โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าหุ้น
             ให้ยื่นซองประมูลราคาซื้อหุ้นได้ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-10.00 น. และเปิดซองประมูลราคาซื้อหุ้นในวันเดียวกัน เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ส่วนเวลาในการดำเนินการ ให้ถือเวลาตามนาฬิกาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ประกาศผลการประมูล ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ---------------------/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี