ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของโรงพยาบาลราชบุรี

วันที่ 13 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 122 คน)
 
                 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                 1.ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 88 รายการ
                 2.ครุภัณฑ์ทั่วไป จำนวน 388 รายการ
                 รวมทั้งสิ้น 476 รายการ
                 ผู้สนใจเข้าประมูลพัสดุชำรุดของโรงพยาบาลราชบุรี ได้ ณ โรงเก็บพัสดุดอนตะโก ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ให้ผู้เข้าร่วมประมูลราคา ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตั้งแต่เวลา 8.45 น. ถึงเวลา 9.30 น. และคณะกรรมการฯ จะดำเนินการเปิดประมูลตั้งแต่เวลา 9.45 น. เป็นต้นไป การประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดดังกล่าว เป็นการประมูลด้วยวาจา
                 ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-321827 และหมายเลข 032-719600 ต่อ 1283 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี