ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 44 รายการ

วันที่ 13 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 51 คน)
 
                จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 44 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำของแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลองและคูคลองสาขา สำหรับผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามรายการ ดังนี้ วัสดุการเกษตร จำนวน 44 รายการ จำนวน 1 กลุ่ม ราคากลางของงานซื้อในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
                กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 52 ถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี 52 ถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://ratchaburi.mnre.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337041 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี