ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

วันที่ 14 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 46 คน)
 
                 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตามรายการดังนี้
                 1.เครื่องให้สารละลายทางกระบอกฉีดยา Syring pump จำนวน 3 เครื่อง ภายในวงเงิน 165,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
                2.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยความดัน จำนวน 3 เครื่อง ภายในวงเงิน 450,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
               กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bph.Moph.go.thและwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-222744 โทรสารหมายเลข 032-211766 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี