ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 15 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 52 คน)
 
              นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และปลูกฝังให้คนไทยได้ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชอัจฉริยภาพ นำไปยึดถือปฏิบัติตลอดจนรณรงค์ให้คนไทยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ดิน น้ำ และป่าไม้อย่างยั่งยืน ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ การให้บริการทางบริการทางวิชาการตามฐานเรียนรู้ต่าง ๆ การจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงของศิลปิน/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี