ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

วันที่ 15 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 63 คน)
 
              กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองลาด หมู่ที่ 7,8 ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,499,700.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
              กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 13 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 16 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ผู้ยื่นซองเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารทางด้านเทคนิคการประกวดราคาเป็นจำนวนเงิน 74,985.- บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ในกรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกัน หลักค้ำประกันดังกล่าวจะต้องมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557
              ผู้สนใจ ขอซื้อเอกสารการประกวดราคาได้ ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ณ กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-227554,032-3370405-6 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี