ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมคนราชบุรีสุขภาพพอเพียง ของเครือข่ายสุขภาพจังหวัดราชบุรี

วันที่ 16 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 84 คน)
 
            นางนัทธมน ยิ้มแย้ม นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมคนราชบุรีสุขภาพพอเพียง ของเครือข่ายสุขภาพจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2556 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ เมืองทองเซ็นเตอร์พ้อยท์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน รวมจำนวน 1,200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการงานด้านสุขภาพในภาคีเครือข่าย ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติและขยายผล อันจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความร่วมมือ และประยุกต์ใช้ตามบริบทในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคของประชาชนส่วนรวม ตลอดจนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี