ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัดราชบุรี

วันที่ 23 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 
             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัดราชบุรี ตามรายการ ดังนี้
             1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล(แบบที่ 1)ขนาดหน้าจอไม่ต่ำกว่า 20 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง
            2.ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เวอร์ชั่นล่าสุด จำนวน 4 ชุด
            3.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 2 เครื่อง
           4.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง
           5.เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหน้าจอสัมผัส (Tablet) จำนวน 2 เครื่อง
           6.เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง
          7.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 4 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กรมที่ดิน www.dol.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337009 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี