ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 26 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)
 
                 เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 416 รายการ วงเงินในการจัดหาวัสดุที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ เป็นเงิน 321,300.- บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
                 กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556-30 สิงหาคม 2556 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (ห้องประชุมชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก) ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. (ในวันทำการ)
                กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 2 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ/จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ(ห้องประชุม ชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก)
               ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ 299 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2556 -30 สิงหาคม 2556 ในวันเวลาราชการ สำหรับวันสุดท้ายของการขายเอกสารสอบราคาจะขายเอกสารสอบราคา ถึงเวลา 15.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-360992 ต่อ 15 งานพัสดุ กองคลัง ค่าซื้อเอกสารสอบราคาจะต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี