ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดราชบุรี

วันที่ 27 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 68 คน)
 
             ศาลจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดราชบุรี เลขที่ 399/12 ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
            กำหนดดูสถานที่ทำความสะอาดในวันที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ งานพัสดุ ส่วนคลัง ชั้น 1 อาคารศาลจังหวัดราชบุรี
            กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 5 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ ส่วนคลัง ชั้น 1 อาคารศาลจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 10 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศาลจังหวัดราชบุรี ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ ณ งานพัสดุ ส่วนคลัง ชั้น 1 อาคารศาลจังหวัดราชบุรี โดยนำหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนาจ ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาขอรับเอกสารสอบราคา(ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 5 กันยายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-315719-25 ต่อ 133 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดที่ http://www.rcbc.coj.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี