ข่าวประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2556

วันที่ 28 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 462 คน)
 
              นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติปี 2556 เป็นปีที่ 34 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาแห่งชาติ และยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรรับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยขอความร่วมมือให้จังหวัดราชบุรีพิจารณาดำเนินการคัดเลือกพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2556 ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่สมาคมฯ กำหนด จังหวัดละ 2 ท่าน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ratchaburi.go.th ข่าวบริการ
              จังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกพ่อตัวอย่าง พร้อมทั้งกรอกข้อมูลตามแบบประวัติพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2556 พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ 1 ชุด พร้อมลงนามรับรอง และรูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (เครื่องแบบตามสังกัด ชุดสากล ชุดพระราชทาน) เขียนชื่อ-สกุล ไว้หลังรูป โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 11 เล่ม ส่งให้จังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-337890/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี