ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลราชบุรีจะทำลายประวัติผู้ป่วย ปี พ.ศ.2551

วันที่ 29 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 146 คน)
 
                  นายคงศักดิ์ สรรพอุดม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชบุรี เปิดเผยว่า โรงพยาบาลราชบุรี จะทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ปี พ.ศ.2551 จำนวน 41,184 ราย และเวชระเบียนผู้ป่วยใน ปี พ.ศ.2551 เลขที่ HN 0000001-0045406 จำนวน 45,405 ราย ที่ขาดการรักษาเกิน 5 ปี ของงานเวชระเบียน ฝ่ายสารสนเทศ ซึ่งโรงพยาบาลราชบุรีจะดำเนินการทำลายเอกสารดังกล่าว ภายในเดือนตุลาคม 2556
                  ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประสงค์จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเวชระเบียนดังกล่าว ทราบและแจ้งความประสงค์ได้ที่นางดวงใจ ผาโพธิ์ หัวหน้างานเวชระเบียน ฝ่ายสารสนเทศ โทรศัพท์หมายเลข 032-719600 ต่อ 1172 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้โรงพยาบาลจะดำเนินการทำลายตามระเบียบ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี