ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

วันที่ 29 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 67 คน)
 
                   กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลอำแพง ,บ้านเกาะ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,989,700.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
                  กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 27 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 30 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ผู้ยื่นซองเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารทางด้านเทคนิคการประกวดราคาเป็นจำนวนเงิน 99,485.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ในกรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกัน หลักค้ำประกันดังกล่าวจะต้องมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
                 ผู้สนใจ ขอซื้อเอกสารการประกวดราคาได้ ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ณ กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-227554,032-370405-6 ในวันและเวลาราชการ /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี