ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

วันที่ 3 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 84 คน)
 
            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2(อำเภอปากท่อ-วัดเพลง) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 121,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย ราคากลางงานซ่อมแซมอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี จำนวน 71,000 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และราคากลางงานซ่อมแซมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอปากท่อ-วัดเพลง) จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
           กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 5 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 14.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เลขที่ 80 ถนนราษฎรยินดี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และสำนักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอปากท่อ-วัดเพลง) ภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เลขที่ 80 ถนนราษฎรยินดี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 10 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 80 ถนนราษฎรยินดี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ของสำนักงาน http://webhost.cpd.d.go.th/ratchaburi/หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337450 และหมายเลข 032-337394 ในเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี