ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลแขวงราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557

วันที่ 5 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 96 คน)
 
              ศาลแขวงราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลแขวงราชบุรี ถนนวิชิตสงคราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พื้นที่ภายในอาคารประมาณ 6,285 ตารางเมตร และพื้นที่ภายนอกประมาณ 2,030 ตารางเมตร โดยวิธีสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2557 ระยะเวลาในการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2556 วงเงินงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลาแขวงราชบุรี ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 325,800.- บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
             กำหนดรับเอกสารและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ
             กำหนดเปิดซองในวันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงราชบุรี
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานคลัง ศาลแขวงราชบุรี สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.rcbmc.coj.go.thและwww.gprocrement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-326337,032-337004 ต่อ 106 กลุ่มงานคลังในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี