ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์การแพทย์

วันที่ 5 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 78 คน)
 
           สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ ตามรายการ ดังนี้
           1.กลุ่มที่ 1 ครุภัณฑ์การศึกษา -หุ่นฝึกตรวจภายในเพื่อประเมินความก้าวหน้าของทารก จำนวน 2 ตัว
           2.กลุ่มที่ 2 ครุภัณฑ์การแพทย์ -กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลและชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน 1 ตัว
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 2 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ในวันที่ 2 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ckr.ac.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-344954-6 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี