ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การจำหน่ายหุ้นของกระทรวงพาณิชย์ใน บริษัท ราชบุรีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด

วันที่ 5 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 89 คน)
 
               คณะกรรมการจำหน่ายหุ้น บริษัท ราชบุรีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด ประจำจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะจำหน่ายหุ้นของกระทรวงพาณิชย์ที่ถืออยู่ใน บริษัท ราชบุรีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด โดยวิธียื่นซองประมูลราคา ตามรายละเอียด ดังนี้
              จำนวนหุ้นที่กระทรวงพาณิชย์ ถือใน บริษัท ราชบุรีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด จำนวน 25,263 หุ้น (สองหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบสามหุ้น)
               กำหนดราคาจำหน่ายหุ้นขั้นต่ำ หุ้นละ 101.45 บาท (หนึ่งร้อยหนึ่งบาทสี่สิบห้าสตางค์) จำหน่ายรวมทั้งหมด มูลค่า 2,562,931.35 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์)
             ยื่นซองประมูลราคาซื้อหุ้นได้ ในวันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 09.00 -10.00 น. และเปิดซองประมูลราคาซื้อหุ้นในวันเดียวกัน เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
            ผู้ที่ประสงค์จะประมูลราคาขอรับซองและเอกสารการประมูลราคาได้ ระหว่างวันที่ 11-20 กันยายน 2556 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี เลขที่ 45 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 032-338995 ในวันเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี