ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าจากการตรวจยึด จังหวัดราชบุรี

วันที่ 6 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 209 คน)
 
              สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10(ราชบุรี) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าจากการตรวจยึด จังหวัดราชบุรี ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 200 ไร่ โดยกำหนดราคาไร่ละ 3,800 บาท จำนวนเงิน 760,000.00 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
            กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2556 เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 16 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10(ราชบุรี) ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-201395 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี