ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรี ขานรับนโยบายรัฐบาล ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

วันที่ 9 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 91 คน)
 
            นายรังสรรค์ กองเงิน เกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ตามที่เกิดปัญหาราคาผลผลิตยางพาราตกต่ำ สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ในหลายจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ในปี 2557 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และจังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ให้เกษตรที่ปลูกยางพาราทุกราย มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เพื่อเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ปลูกยางพารา จำนวน 38,241 ไร่ เกษตรกร 1,343 ครัวเรือน ให้ผลผลิตแล้ว 2,515 ไร่ ยังไม่ให้ผลผลิต 35,726 ไร่ โดยมีพื้นที่ปลูกอยู่ใน 6 อำเภอ ได้แก่ สวนผึ้ง ปากท่อ บ้านคา จอมบึง โพธาราม และอำเภอเมืองราชบุรี
         คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ได้มีมติการประชุม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหายางพารา เป็น 2 ระยะ ดังนี้
         1.ระยะสั้นเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน โดยดำเนินการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตเป็นเงินสดในอัตราไร่ละ 1,260 บาท ผ่านธนาคาร ธกส.รายละไม่เกิน 10 ไร่ ตามพื้นที่เปิดกรีดจริง โดยต้นยางมีอายุไม่เกิน 25 ปี เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์หรือสิทธิ์ทำกินในพื้นที่นั้น ๆ ส่วนกรณีที่ผู้แทนเกษตรกรเรียกร้องให้สนับสนุนเพิ่มเติมจากไม่เกิน 10 ไร่ เป็นไม่เกิน 25 ไร่ และให้พื้นที่ปลูกยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือด้วยนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ และเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติ
         2.ระยะปานกลางหรือระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน สนับสนุนสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพได้ใช้ประโยชน์จากโรงงานแปรรูป ที่มีการสร้างไว้แล้วหรือมีการลงทุนจัดสร้างใหม่ ให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางโดยสถาบันเกษตรกรเพิ่มขึ้น โดยสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรน ในวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท ให้จัดสรรวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรน แก่ผู้ประกอบการรายใหญ่ เพื่อสนับสนุนการขยายกำลังการผลิตและการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต ในวงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท
           ในเบื้องต้น จะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเฉพาะที่มีเอกสารสิทธิ์ สวนยางที่เปิดกรีดแล้ว และต้นยางมีอายุไม่เกิน 25 ปี โดยใช้ทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีการขึ้นทะเบียนไว้แล้วเป็นกรอบในการให้ความช่วยเหลือ ดังนั้น จังหวัดราชบุรี จึงขอให้เกษตรกรที่ปลูกยางพาราทุกรายและทุกแปลง ทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์และพื้นที่นอกเหลือเอกสารสิทธิ์มาขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อจัดทำรายชื่อเกษตรกร ในการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 4-30 กันยายน 2556 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราของเกษตรกร หลักฐานที่เกษตรกรต้องใช้ ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ทั้งตัวจริงและสำเนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี โทร.032-315404 หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี