ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการอ่างเก็บน้ำรางม่วงพร้อมระบบส่งน้ำวัดถ้ำสิงโตทอง

วันที่ 13 มิ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 
กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการอ่างเก็บน้ำรางม่วงพร้อมระบบส่งน้ำวัดถ้ำสิงโตทอง ของงาน โครงการอ่างเก็บน้ำรางม่วงพร้อมระบบส่งน้ำวัดถ้ำสิงโตทอง ราคากลางน้ำรางม่วงพร้อมระบบส่งน้ำวัดถ้ำสิงโตทอง ในการประกวดราคาจ้างฯ ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,320,702.94 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์) กำหนดรับฟังคำชี้แจง ในวันที่ 17 มิถุนายน 2554 เวลา 11.00 น. ณ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 17 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำรางม่วง ตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 09.30 น. ณ โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. สถานที่เสนอราคาสำนักบริการลูกค้า กสท.ราชบุรี เลขที่ 162 หมู่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-326668 ,032-328292,032-328295,032-337074 ต่อ 4530-1 หรือ 081-350156 โทรสาร 032-326668 ,032-328292 , 032-328295 ,032-337074 ต่อ 4531 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,000.- บาท ได้ที่โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-325798 โทรสาร 032-325797 ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.) หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.rid.go.thหรือwww.gprocurement.go.th////

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี