ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ

วันที่ 10 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 
               นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้จัดให้มีการการสนับสนุนงบประมาณ โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ แก่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศ โดยมีประเด็นสนับสนุน 2 ประเด็นหลักได้แก่ 1.การพัฒนาทักษะชีวิต(Life Skills) และ 2.การพัฒนาทักษะอาชีพ (Work Skills) สถานศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ที่สนใจสามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้แห่งละ 1 โครงการ วงเงิน 50,00-100,000 บาท ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 12 เดือน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป และสิ้นสุดโครงการภายใน 31 มีนาคม 2558
              ขอเชิญผู้สนใจเสนอโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.QLF.or.th ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ตู้ ป.ณ.34 ปณฝ.สนามเป้า กทม.10406 กำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-6191811/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี