ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

วันที่ 10 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 73 คน)
 
                จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการ ดังนี้
                1.เครื่องมือเจาะและตัดกระดูกขนาดใหญ่ชนิดไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง
                2.ชุดเครื่องมือสำหรับเจาะกรอกระดูกด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
                3.เครื่องปั๊มน้ำสำหรับกล้องส่องข้อ จำนวน 1 เครื่อง
                กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง เลขที่ 12 ถนนแสงชูโต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 2 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bphMoph.go.thและเว็บไซต์ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-222744 โทรสารหมายเลข 032-211766 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี